Archiwa tagu: mysql

Zapomniałem hasła MySQL!

To się zdarza. Instalujemy MySQL, którego na danym serwerze nie używamy i potem problem. Czasem problem występuje dlatego, że przejmujemy serwer po kimś.
Jak można temu zaradzić?
Najpierw zatrzymujemy daemon MySQL, a potem uruchamiamy mysql tak, by nie trzeba było podawać hasła.

service mysqld stop
mysqld_safe --no-defaults --skip-grant-tables

Następnie na nowo ustawiamy swoje hasło.

[root@dom init.d]# mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.1.73 PCLinuxOS - MySQL Standard Edition (GPL)

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use mysql
Database changed
mysql> update user set password=PASSWORD("tu-nowe-haslo") where User='root';
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> quit
Bye


Ostatnia czynność to „zabicie” procesu mysqld po to, by na nowo uruchomić usługę MySQL.

MySQL i phpMyAdmin

Niezbędnym elementem dla zaawansowanych aplikacji webmasterskich jest baza danych MySQL. W NND instalujemy ją poleceniem pacman -S mysql

Po instalacji należy dokonać pierwszego uruchomienia (poleceniem /etc/rc.d/mysqld start), które automatycznie założy podstawowe wpisy w bazie i wyświetli komunikat. Nie musimy go czytać.

Nie należy wykonywać wszystkich sugerowanych w komunikacie poleceń. Wykonujemy tylko linię:

/usr/bin/mysqladmin -u root password ‚new-password’

Zamiast ‚new-password’ należy wpisać własne hasło. Pamiętamy o pozostawieniu apostrofów.

Dalszą administrację i konfigurację bazy mysql możemy dokonywać za pomocą bardzo dobrego narzędzia jakim jest phpmyadmin. Instalujemy je za pomocą pacmana (lub ściągamy na własną rękę ze strony domowej projektu):

pacman -S phpmyadmin

PhpMyAdmin instaluje się w lokalizacji /home/httpd/html/phpmyadmin/ i właśnie tam udajemy się w celu jego skonfigurowania (cd /home/httpd/html/phpMyAdmin/ ) – uwaga na wielkość liter w nazwie. Następnie edytujemy plik config.sample.inc.php ( np nano -w config.sample.inc.php ) i zmieniamy linię

$cfg[‚Servers’][$i][‚auth_type’] = ‚cookie’;

na

$cfg[‚Servers’][$i][‚auth_type’] = ‚http’;

tak zmodyfikowany plik zapisujemy pod nazwą config.inc.php

Już teraz możemy korzystać z phpmyadmina wpisując w przeglądarkę adres_serwera/phpmyadmin/

Jako login podajemy root, hasło takie, jakie przed chwilą ustawiliśmy konfigurując mysql.

Jeśli ktoś potrzebuje zaawansowanych ustawień dla MySQL, jak np. korzystanie z bazy danych z innych serwerów, należy dodać odpowiednich użytkowników i hosty do bazy mysql. Dodatkowe informacje zapewne znajdziemy na stronie domowej http://www.mysql.com.

W. Trąmpczyński (Maciek), poprawki Jakub Cichocki